Yazı İşleri Müdürlüğü | Uzgörür Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Adı ve Soyadı:

İletişim:GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi, ve 03.06.2014...Tarihli 62 Meclis Karar Sayılı Kaş Belediyesi Birimlerinin görev ve çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,
b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,
c) Meclis: Kaş Belediye Meclisini,
ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini,
d) Müdür: Yazı İşleri Müdürünü,
e) Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,
f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.
Çalışma ilkeleri
MADDE 5- (1) Kaş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro
MADDE 6- (1) Yazı Hizmetler bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev ve yetkiler
MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;
a) Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi için her türlü desteğin verilmesi,
b) Belediye Meclisi gündeminin hazırlanması, üyelere duyurulması,
c) Meclis toplantı tutanaklarının tutulması, kararların yazılmasıyla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi,
ç) Belediye Encümeni gündeminin hazırlanması, üyelere duyurulması,
d) Belediye Encümeni toplantı tutanaklarının tutulması, kararların yazılmasıyla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi,
e) Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesi,
f) Belediye genel arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,
g) Gelen evrakların kabulü ve kayda alınması; evrakın ilgili birimlere dağıtımının yapılması,
ğ) Standart dosya planı çerçevesinde yazışmaların sağlanmasını temin etmek için her türlü görevin yerine getirilmesi,
h) Nikah işlemlerine dair başvuruların alınması, mevzuatı çerçevesinde belediye tarafından yapılması gereken nikah hizmetinin sağlanması konusunda her türlü görevin yerine getirilmesi,
ı) Vatandaşlarca yazılı olarak yapılacak başvuruların, istek, şikâyet ve önerilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi,
i) Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı kapsamında yürütülmesi gereken çalışmaların koordinasyonu ve verilecek cevapların hazırlanması ve iletilmesi,
j) Vatandaşlarca yapılan müracaatların ilgili birimlere yönlendirilmesi,
k) Belediyenin insan kaynakları ve eğitimi konusundaki tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek,
l) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Yazı işleri Müdürü 7’nci maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.
Müdürlük hizmet birimleri
MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:
a) Evrak İşleri Birimi,
b) Arşiv Hizmetleri Birimi, Her birimin arşivi kendisinde toplamak üzere c) Meclis ve Encümen Sekretarya İşlemleri Birimi,
ç) Nikâh İşleri Birimi,
d) Bilgi Edinme Birimi,
e) İnsan Kaynakları ve Eğitimi Birimi.
Birim Görev Sorumlulukları:
Evrak İşleri Biriminin Görevleri
MADDE 10- (1) Evrak İşleri Birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Standart dosya planı çerçevesinde kurum içi-dışı yazışma sisteminin yerleştirilmesi ve düzeninin takip edilmesi;
b) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda kurum içinde gerekli düzenleme ve eğitimlerin icra edilmesi,
c) Belediyeye gelen evrakın kabulü, kayda alınması, ilgili birimlere dağıtılması,
ç) Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerinin ilgili birimlere havale edilmesi,
d) Giden evrakların kayda alınması ve posta yoluyla gönderilmesine dair işlemlerin yürütülmesi,
e) Vatandaşları istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Arşiv Hizmetleri Biriminin Görevleri
MADDE 11- (1) Evrak işleri birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde, belediye genel arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,
b) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülecek görev ve hizmetlerin yürütülmesi,
c) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Meclis ve Encümen Sekretarya Hizmetleri Biriminin Görevleri
MADDE 12- (1) Meclis ve encümen sekretarya hizmetleri birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip edilmesi,
b) Başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak,
c) Meclis gündeminin hazırlanması ve üyelere bildirimlerin yapılmasının sağlanması,
ç) Belediye Meclisinin toplantılarının yapılabilmesini ve salonun hazırlanması,
d) Belediye Meclisi toplantı tutanaklarının tutulması,
e) Belediye Meclisi toplantı kararlarının yazılması ve bu konulardaki tüm belgelerin muhafaza edilmesi,
f) Kararlarının yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması,
g) Alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılması,
ğ) Belediye Başkanına vekalet eden vekillerin, Belediye Meclis üyelerinin ve ilgili komisyon üyelerinin huzur ücretlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılması,
h) Belediye meclis üyelerinin özlük işlerinin yapılması,
ı) Belediye encümeni gündeminin hazırlanması ve üyelere bildirilmesi,
i) Başkanlık Makamınca sevk edilen evraklar ile Encümen gündemini hazırlamak,
i) Belediye encümeni toplantılarının takip edilmesi, tutanakların tanzimi,
j) Kararların yazılması, asılların encümen üyeleri tarafından imzalanmasının sağlanması,
k) Alınan kararların ilgili birim veya birimlere ulaştırılması ve konuyla ilgili her türlü arşiv işlemlerinin yapılması,
l) Kararların yerine getirilmesi için Başkanlık Makamının emirleri doğrultusunda ilgili birimlere yazı ile talimat verilmesi,
m) Encümen üyelerinin huzur ücretlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılması,
n) Belediye encümeninin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
o) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Nikah İşlemleri Biriminin Görevleri
MADDE 13- (1) nikah işlemleri birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Resmi nikah başvurularını almak, nikah işlemi için gerekli olan evrakların temin edilmesi,
b) Başvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılması,
c) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikah günü verilmesi,
ç) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bilgi Edinme Biriminin Görevleri
MADDE 14- (1) Bilgi edinme birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Bilgi edinme mevzuatı kapsamında yürütülecek tüm çalışmaların koordinasyonu sağlamak,
b) Bilgi edinme başvuruları ile ilgili istatistiki bilgilerin derlenip, raporlanması,
c) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İnsan Kaynakları Biriminin Görevleri
MADDE 15- (1) İnsan kaynakları birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Belediyenin insan kaynakları stratejisi ve eğitimi programını hazırlamak, başkanlık makamı onayına sunmak,
b) Belediye meclisi onayına sunulacak, memur ve işçi kadrolarını hazırlamak, onay sonrası muhafaza etmek, norm kadro mevzuatı ve cetvellerinde yapılacak değişiklikleri izlemek ve üst yönetime raporlamak,
c) Hizmet içi eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek,
ç) Personel özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek,
d) Memurların mal bildirimlerini almak ve saklamak,
e) Tüm personelin yıllık izin kullanımlarını kuracağı sistem çerçevesinde izlemek ve raporlamak,
f) Personel terfi, intibak, rotasyon işlemlerinin planlanması ve işlemlerinin yürütülmesi,
g) Personel emeklilik işlemlerinin takibi,
h) Memur ve işçi personel disiplin kurullarının oluşturulması ve disiplin toplantı çağrılarının yapılması,
ı) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
MADDE 16(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar Çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kan unu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili personel mevzuatı hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18(1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19(1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin