Fen İşleri Müdürlüğü | Uzgörür Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

Adı ve Soyadı:

İletişim:


GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi, ve 03/06/2014 Tarihli 62 Meclis Karar Sayılı Kaş Belediyesi Birimleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı,
b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını,
c) Meclis: Kaş Belediye Meclisini,
ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi Encümenini
, d) Müdür: Fen İşleri Müdürünü,
e) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,
f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.
Çalışma ilkeleri
MADDE 5- (1) Kaş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro
MADDE 6- (1) Fen Hizmetleri bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev ve yetkiler
MADDE 7- (1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;
a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak,
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak,
c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
ç) Kendi birim bütçesinden ihale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,
d) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
e) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak,
f) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,
ğ) Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak,
h) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak,
ı) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak,
i) Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi.
j) İlgili müdürlük ile birlikte Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak, düzenlemek.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Fen İşleri Müdürü 6’ncı maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.
Müdürlük hizmet birimleri
MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:
a) Etüd ve Projeler Birimi,
b) Yol Yapım ve Onarım Birimi,
c) Yapım Hizmetleri Birimi
Etüd ve Projeler Biriminin Görevleri
MADDE 10- (1) Etüd ve Projeler Birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları, yeşil alan, yollar vb. projeler için öneride bulunmak; bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak,
b)Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek,
c) İlçe genelinde yeni yol açmak,
ç) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak,
d) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak,
e) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yeşil alan, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yol Yapım ve Bakım Onarım Hizmetleri Biriminin Görevleri
MADDE 11- (1) Yol-Yapım ve Bakım-Onarım hizmetleri birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı,
b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak,
c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak,
ç) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak, 
d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yapım Hizmetleri Birimi
MADDE 12
a-) Her türlü alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarını hazırlamak, keşif ve şartnamelerini tanzim etmek, gerekli onaylarını alarak sonuçlandırmak
b-) Ara ve kesin hakedişleri denetim mühendisi nezaretinde tetkik etmek , hakedişlerle ilgili olarak iş mahallinde gerekli incelemeleri yapmak , tespit edilen eksikleri gidermek ve yapılan hataları düzeltmek suretiyle hakedişleri onaylamak
c-) Hakedişlerde süre uzatımı, ceza ve teminat kesintisi konuları ile fiyat farkları hesaplarını incelemek ve kesin şeklini vermek, fiyatı belli olmayan işler için veya gerek görüldüğünde yeni fiyat analizleri oluşturmak veya diğer kurumlardan bu konuda yapılmış analizleri temin etmek ve kullanmak
f-) Yapım ve hizmet İhalelerinin sonuçlarının 506 sayılı S.S.K. Kanununa göre bildirimini yapmak ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeronun kesin teminatının çözülmesini sağlamak.
h-) Tahakkuk müzekkerelerini ve ödeme emirlerini ilgililere tebliğ etmek.
ı-) Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak.
i-) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme , iş deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
MADDE 13- (1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin